Новини

4.3.2009 г.

МС одобри Националната програма за закрила на детето за 2009 г.

Категория: Социална политика и заетост

Основните приоритетни направления в нея са намаляване на детската бедност, осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца, подобряване здравето на децата и повишаване информираността им за техните права.

В първото направление са включени дейности за мониторинг върху спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца; мониторинг на процеса на реформа в грижата и закрилата на децата, отглеждани в специализираните институции; развиване на мерки в подкрепа на отговорното родителство и на родителите при наличие на риск за детето от изоставяне; развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата и др. Предвижда се стартиране изпълнението на проект за социално включване, насочен към децата на възраст между 0 и 7 години на стойност 40 млн. евро за периода 2009-2013 г.

По второто направление "Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца" е заложено разработването на механизъм за проследяване на записването и движението в образователната система. Ще бъде продължена политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности. Ще се развиват образователни услуги, чиято цел е връщане на децата, отпаднали от образователната система. Предвижда се адаптиране на информационна система за събиране на данни за отпаднали и застрашени от отпадане ученици на национално ниво.

По отношение подобряването на здравето на децата акцент е поставен върху дейностите за намаляване на социалнозначимите заболявания сред тях, разширяване на профилактичните мерки за опазване на детското здраве и намаляване броя на децата с вродени аномалии и генетични болести. Залага се на провеждането на епидемиологични проучвания и реализиране на програми за здравословно хранене и начин на живот.

Четвъртото основно направление включва дейности за повишаване на информираността на децата за техните права и консултиране на мнението им при изработването и прилагането на политиките, свързани с правата и отговорностите им. За 2009 г. е предвидено продължение на мерките от 2008 г: защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; отдих, свободно време и развитие способностите на детето; поддържане на национална информационна система в областта на закрилата на детето; изграждане, поддържане и развитие на национална гореща телефонна линия за деца.

С изпълнението на конкретните дейности и мерки, предвидени в Националната програма за закрила на детето за 2009 г., ще се създадат условия за ефективност на превантивните действия, за цялостен мониторинг на грижите за децата и контрол върху спазване на международно признатите стандарти за отглеждането и развитието им.

Министерският съвет одобри и доклада за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2008 г. В документа се отчита приноса и предприеманите мерки от страна на институциите, насочени към осигуряването на условията за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата.

През миналата година експертите от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) са извършили 215 проверки по жалби и сигнали за нарушаване на правата на детето, което е почти два пъти повече в сравнение с 2007 г. и е показател, че контролната дейност е увеличила своята интензивност. Обработени са 1414 преписки, образувани по сигнали, жалби и предложения, проведени са 929 консултации на граждани и институции.

През изтеклата година са набелязани и инициирани конкретни дейности за ускоряване процеса на реформиране или закриване на социалните институции за деца. Към м. декември м. г. от всичките 144 специализирани институции за деца, готови проекти за реформиране имат 108 домовете, 8 са с планове за закриване, които са в различна степен на изпълнение, преструктурирани са 4 институции.

В началото на 2008 г. правителството отпусна 8 млн. лв. за финансиране на дейностите във връзка с реформиране и закриване на 6 специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца. Средствата са предадени на общинските бюджети и се прави постоянен мониторинг на процеса. Размерът на месечните джобни, които се полагат на учениците от социалните домове, се увеличи на 30 лв., отново с решение на кабинета, което е в синхрон с цялостната политика на правителството по превенция на отпадането от училище. От 1 юли 2008 г. бе осигурено увеличаване на стандартите за финансиране на домовете за деца, лишени от родителска грижа, с 50 на сто и от 3974 лв. стана 5961 лв. за дете.

Развивани са и мерки за подкрепа на отговорното родителство. Оказва се подкрепа на доходите на хората, отглеждащи в семейството си деца с трайни увреждания. Те получават месечна добавка в размер на 70 на сто от минималната работна заплата. Към 31.12.2008 г. средномесечният брой на подпомаганите деца с увреждания е 19 569. Общата сума, с която техните семейства са подкрепени през годината, е 40,3 млн. лв.

През 2008 г. помощи за деца са получавали 561 977 семейства средномесечно. В тях се отглеждат 828 276 деца. Изплатената сума е над 251 млн. лв., което е с близо 59 млн. лв. (30,5%) повече в сравнение с 2007 г. Това увеличение е в резултат на увеличената месечна помощ за отглеждане на дете до 20-годишна възраст от 18 лв. на 25 лв. от 01.01.2008 г.

Продължава разкриването на услуги за преодоляване на кризи в семейството, като през миналата година ДАЗД е лицензирала 95 доставчици за 115 социални услуги за деца и семейства. За предходната година отделите „Закрила на детето” в страната работят по 3102 случая по превенция на изоставянето на деца, от които 1218 са приключили успешно; по 2397 случая по реинтеграция, от които 1427 са приключили; 1296 случая на деца, настанени при близки и роднини, и 91 деца, настанени в приемни семейства. За периода януари-декември 2008 г. са разкрити 14 нови центъра за обществена подкрепа в различни общини, 5 защитени жилища, 13 дневни центъра за деца с увреждания и 2 нови центъра за работа с деца на улицата.

Разработват се различни програми и проекти за превенция на отпадането на учениците от училище. Реализират се 697 проекта на стойност 1 млн. лв. по модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”. Нарастването на броя на детските градини и училищата, в които се обучават интегрирани деца и ученици със специални образователни потребности, е 6,8 на сто. През 2007 г. в страната са се обучавали интегрирано 4400 деца и ученици със специални образователни потребности, а през 2008 г. – 5573 деца. В 50 училища през 2008 г. е изградена достъпна архитектурна среда, а за подпомагане на интегрираното обучение са осигурени 933 ресурсни учители.

По мярка „За защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация” се отчита, че за годината броят на проведените акции за установяване на децата на улицата е 3318 за цялата страна. ДАЗД е координирала и 71 случая на български деца - жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.