Новини

24.4.2009 г.

Увеличил е броят на заявките за патенти на изобретения през 2008 г.

Категория: Наука

270 броя заявки за патенти за изобретения са постъпили в Патентно ведомство на Република България през 2008 г., каза председателят на ведомството Костадин Манев. От тях 250 броя са от български заявители. В сравнение с 2007 г., когато бяха заявени за закрила 239 изобретения, се установява тенденция на нарастване. Увеличението е при заявките, подадени от български заявители. Повишената заявителска активност може да се разглежда и като резултат от широката информационна кампания на ведомството за разпространяване на знания и от усилията му за подпомагане на икономическите субекти в областта на закрилата на индустриалната собственост през последните години.
През същата година са решени общо 572 заявки за патенти за изобретения, от които решенията за издаване на патент са 233. В останалите случаи са постановени решения за отказ или прекратяване на производството.
Същевременно, налице са 1967 заявки, по които предстои да бъде взето решение. Те са намалели с 276 в сравнение с 2007 г. (2243 броя). Статистиката сочи, че за 2005г. висящи са били 3507 заявки, а през 2006 г. са били 2633. Налице е преодоляване на забавянето на експертизата относно неразгледаните все още заявки, които основно са в областта на химията и биотехнологиите, което е резултат на предприетите организационни и управленски мерки във ведомството през последните години. Този резултат е постигнат въпреки намаляването на броя на експертите от експертизните отдели, осъществяващи тази дейност за сравнявания период – от 38 експерта през 2005 г. до 24 експерта през 2008 г.

Източник: агенция "Фокус"