Новини

2.7.2009 г.

8,29 млрд. лв. е фискалният резерв към края на май

Категория: Финанси

Фискалният резерв към края на май е 8 290.2 млн. лв, а бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е положително и е в размер на 555.4 млн. лв. Това показват данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 май т. г., които са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите.

Приходите и помощите, постъпили по консолидираната фискална програма (КФП) към края на май са в размер на 11 044.1 млн. лв., или 33.9% от годишния разчет. Отчетените постъпления са 93.9% от тези за същия период на миналата година, което се дължи на значителното свиване на износа, на спад в обема на вноса на суровини и енергоносители, както и на драстичното намаление на цените на петрола, металите и други основни суровини на международните пазари в резултат на задълбочаването на глобалната финансова и икономическа криза.

Данъчните приходи по КФП, вкл. постъпленията от осигурителни вноски, към края на месец май възлизат на 8 488.7 млн. лв., което представлява изпълнение от 33%. Приходите в частта на преките данъци (вкл. имуществените данъци и др. данъци по ЗКПО) са 2 308.8 млн. лв. или 38.9% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 4 019.1 млн. лв. (29.1% от програмата за годината), а приходите от социални и здравноосигурителни вноски към края на месец май са 2 159.7 млн. лв. или 36 на сто от годишния разчет.

Неданъчните приходи са 1 751.9 млн. лв., което представлява ръст от 9.7% спрямо същия период на 2008 г. и изпълнение от 45.9 на сто в спрямо годишните разчети. Високото изпълнение се дължи най-вече на постъпилата през месец април вноска по централния бюджет от превишението на приходите над разходите на БНБ в размер на 401.0 млн. лв. Тази вноска постъпва еднократно през годината, като размерът на преведените средства представлява 133.7% спрямо разчетените за 2009 г. Постъпилите помощи (основно авансови плащания от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС) към края на месец май са 803.5 млн. лв.

Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС, към края на месец май възлизат на 10 488.6 млн. лв. – 34.5% от разчетите към ЗДБРБ за 2009 г. и запазват равнището си на изпълнение близко до това за същия период на м. г. Лихвените плащания са 320.3 млн. лв. (50.3% от планираните за 2009 г.), текущите нелихвени разходи – 8 407.1 млн. лв. (37% от разчета за годината), а капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) са 1 417.5 млн. лв. (27.2% от разчетите към ЗДБРБ за 2009 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към май т. г. от централния бюджет, възлиза на 343.7 млн. лв., което е в съответствие с изискванията на Регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.