Новини

17.7.2009 г.

Безработицата през юни е 7.29%

Категория: Социална политика и заетост

Равнището на безработица в страната през юни е 7.29%. Нарастването спрямо май е с 0.21 процентни пункта. Средномесечното равнище на безработицата през първото полугодие на 2009 г. се запазва под 7.00% - 6.91%.

В бюрата по труда са регистрирани 270 136 безработни. През месеца в бюрата по труда са обявени общо 19 413 свободни работни места. Те се увеличават спрямо май с 2653 места, като основно нарастването се дължи на по-големия брой места по програми за заетост. На първичния пазар са обявени 13 669 места.

Най-много са заявените места през юни в преработващата промишленост (4030), търговията (2795), строителството (1233), аграрния сектор (950) и недвижимите имоти и бизнес услугите (942). По мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) са заявени 391 места, а по програми за заетост са заявени 5353 места.

Към 30.06.2009 г. са останали неусвоени общо 7111 работни места, от които най-много са на първичния пазар - 5919 места. През месец юни 2009 г. за едно свободно работно място се конкурират 11 безработни (средно за страната), колкото и през предходния месец.