Новини

31.8.2009 г.

МРРБ стартира процедура за възлагане на малка обществена поръчка, финансирана по ОПРР

Категория: Регионално развитие

Министерство на регионалното развитие и благоустройството набира оферти по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Изготвяне на документация за участие в открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет – “Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея”.
Обществената поръчка се финансира по проект “Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея”. Проектът се изпълнява в рамките на приоритетна ос 5 “Техническа помощ” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Бенефициент по него е отдел “Организационно развитие, информация и публичност” в Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ.
Крайният срок за подаване на офертите е 18 септември 2009 г., 17.30 ч.
Необходимите документи за участие в процедурата са публикувани на интернет страницата на МРРБ в раздел “Профил на купувача/ Покани за оферти” и на страницата на Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” - www.bgregio.eu в секция “Процедури по ЗОП по приоритет 5 Техническа помощ”.