Новини

17.9.2009 г.

MС определи размерът на таксите, събирани по семейния кодекс

Категория: Правителствени

Правителвтото определи размера на таксите, регламентирани в новия Семеен кодекс с промяна в два документа - Тарифа за държавните такси и в Тарифа №1 към Закона за държавните такси.
Агенцията по вписванията събира такси за извършване на справки и удостоверения по регистъра на имуществените отношения на съпрузите. Устната справка по лице или акт за сключен граждански брак е 3 лв. Таксата на разпечатката на справката е 2 лв. за първа страница и по 50 ст. за всяка следваща. Неприсъствената справка, предавана чрез отдалечен достъп, е 1 лв. За издаване на удостоверение за посочено лице или акт за граждански брак относно регистрирания режим на имуществени отношения, избран от съпрузите, се събира такса от 10 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща.
В Тарифа №1 се пренася досегашната такса от 50 лв. за даване на съгласие от министъра на правосъдието за осъществяване на международно осиновяване. Таксата за разглеждане на заявление за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване е 300 лв.
Въвежда се нова такса – за издаване на документ за юридическа правоспособност. Нейният размер е 12 лв. (6 лв. за дубликат). Таксата овъзмездява единствено разходите за отпечатването на специална хартия на удостоверението, без в нея да са включени средствата, давани за провеждането на изпита, за изпитната комисия и др. Тя е аналогична на таксите, събирани за издаване на удостоверения и свидетелства за правоспособност в други тарифи.