Новини

23.9.2009 г.

Приета е законодателната програма на правителството до края на 2009г.

Категория: Правителствени

Правителството прие законодателната си програма за периода септември-декември 2009 г. Тя предвижда разглеждането на общо 88 законопроекта и изменения и допълнения в действащи закони с конкретни срокове за съгласуване и внасяне в Министерския съвет.
Предвиждат се промени в законите за опазване на околната среда; за приватизация и следприватизационен контрол; за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите; за възобновяемите енергийни източници и биогоривата; на законите за обществените поръчки и за здравното осигуряване.
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма ще внесе за обсъждане законопроект за дейностите по предоставяне на услуги, а министърът на земеделието и храните – за преброяване на земеделските стопанства през 2010 г.
Вицепремиерът и министър на финансите ще предложи проекти за изменения и допълнения в законите за данък върху добавената стойност; за акцизите и данъчните складове; за корпоративното подоходно облагане; за данъците върху доходите на физическите лица; за местните данъци и такси. Министър Симеон Дянков трябва да представи в Министерския съвет и законопроекта за държавния бюджет за 2010 г.
До края на месец октомври министърът на здравеопазването ще внесе закон за изменение и допълнение (ЗИД) в Закона за лечебните заведения; министърът на околната среда и водите – ЗИД на Закона за управление на отпадъците, а министърът на правосъдието – ЗИД на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.
През месец ноември се предвиждат обсъждания на промени в Кодекса за социално осигуряване, на закона за концесиите, за търговския регистър, за животновъдството, за отбраната и въоръжените сили, за движението по пътищата, както и законопроекти за развитието на академичния състав в Република България и за потребителския кредит.
През месец декември предстои обсъждането на промени в законите за водите; за социалното подпомагане; за интеграцията на хората с увреждания; за устройството на Черноморското крайбрежие; за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма ще бъде вносител на закони за изменения и допълнения в законите за занаятите; за енергетиката; за техническите изисквания към продуктите. През декември министърът на правосъдието трябва да предложи проекти на ЗИД на Административно процесуалния кодекс, на Закона за съдебната власт, на Наказателно-процесуалния кодекс, на Наказателния кодекс и на Закона за търговския регистър.