Новини

25.9.2009 г.

Агенцията за социално подпомагане получи безвъзмездна финансова помощ

Категория: Регионално развитие

Средносрочно рамково споразумение и два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за социално подпомагане бяха подписани днес.
Въз основа на подписаните документи Агенцията за социално подпомагане ще получи 5 480 687 лева за реконструкция, обновяване и подобряване на достъпа за хора с увреждания на сградите. Средствата са по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
Чрез предоставената финансова подкрепа от ОПРР ще се ремонтират, реконструират, въведат мерки за енергийна ефективност и ще се изгради достъпна среда в общо 89 Дирекции „Социално подпомагане” и филиалите им в 81 общини от агломерационните ареали, като ще се създадат условия за по-ефективно и по-широко социално обслужване на населението.