Новини

28.9.2009 г.

Намалява държавният дълг за м. август 2009г.

Категория: Финанси

Държавният дълг в края на м. август възлиза на 4 747,2 млн. евро. От тях 1 423,8 млн. евро са вътрешен държавен дълг и 3 323,4 млн. евро външен държавен дълг. В номинално изражение дългът намалява приблизително с 9,8  млн. евро, в сравнение с предходния месец. Намалението се дължи основно на извършените през месеца плащания.
Държавногарантираният дълг през м. август достига до 618,8 млн. евро. В номинално изражение бележи увеличение от приблизително 1,9 млн. евро, в сравнение края на предходния месец. Валутно курсова разлика е основната причина за нарастването на държавногарантирания дълг.
В края на отчетния период делът на държавния дълг в общия размер на БВП възлиза на 14,6%, запазвайки нивото си от предходния месец. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 10,2%, а на вътрешния държавен дълг - 4,4% от БВП. Съотношението държавногарантиран дълг/ БВП е в размер на 1,9%.
В структурата на държавния дълг в края на периода, вътрешните задължения заемат дял от 30 %, а външните - 70%.
Извършените погашения през месец август възлизат на 25,9 млн. лв., от които:   11,1 млн. лева по външния и 14,7 млн. лв. по вътрешния дълг. По отношение на валутната композиция на плащанията най-съществен е делът на тези в лева - 57,2%, следван от тези в евро - 27,6%, в щатски долари - 13,6% и в други валути - 1,6%.