Новини

19.3.2008 г.

Покана за подаване на проектни предложения по ОПАК

Категория: Възможности

Пoкана за подаване на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Административен капацитет". Управляващият орган на Оперативната програма "Административен капацитет" (ОПАК) кани желаещите да представят проектни предложения по следните открити процедури: (1) "Гражданското общество - повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация" по Приоритетна ос I: Добро управление, Подприоритет 1.2: Прозрачна и почтена държавна администрация и (2)"Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество" по Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси, Подприоритет 2.3: Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество. Повече