Новини

31.3.2008 г.

Изготвен е проект на нов Закон за защита на конкуренцията

Категория: Икономика

Комисията за защита на конкуренцията изготви проект на нов Закон за защита на конкуренцията. Всички заинтересовани лица могат да предоставят своите предложения и становища по проекта в 14-дневен срок. Целта на проекта на нов Закон за защита на конкуренцията е да осигури приложението на правото на Общността и да създаде възможност Комисията за защита на конкуренцията да участва активно в децентрализираното приложение на правилата на конкуренция в рамките на Европейския съюз ( ЕС). Другата цел е Република България да сближи в максимална степен националното си законодателство с това на Общността, което съответства на протичащия в ЕС процес на конвергенция на националните правни системи на страните-членки с достиженията на правото на ЕС и гарантира единното и непротиворечиво правоприлагане. Проектът на Закон за защита на кокуренцията и мотивите към него може да видите на интернет страницата на КЗК.