Новини

23.12.2009 г.

Правителството предвижда 20 млн. лв. за ремонт на студентските общежития и столове

Категория: Правителствени

Правителството прие постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2010 г. преди началото на следващата година. По-ранното му утвърждаване, в сравнение с установената през последните години практика да бъде разглеждано в края на януари, ще осигури устойчивост и стабилност на финансирането на провежданите политики и по-ефективно разпределение на ресурсите през годината. Целта е възстановяване на икономиката чрез провеждането на благоразумна фискална политика и поддържане на балансиран бюджет.
С постановлението се регламентира предназначението и размерът на субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел, на субсидиите за нефинансови предприятия, капиталовите трансфери и целевите разходи, както и редът за тяхното предоставяне и отчитане. Капиталовият трансфер за НК „Железопътна инфраструктура” е 90 млн. лв., за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД – 20 млн. лв., ДП „Пристанищна инфраструктура” – 9 млн. лв., БЧК – 800 хил. лв. и „Студентски столове и общежития” ЕАД – 630 хил. лв.
Базовият норматив за издръжка обучението на студент в държавните висши училища е 866 лв. Държавната субсидия за храноден в студентските столове е до 3,20 лв., а за леглоден в общежитие – до 1,15 лв. Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира е до 35 лв. През следващата година за ремонт и обзавеждане на студентските общежития и столове са предвидени 20 млн. лв.
Всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, които за следващата година имат планирани капиталови разходи над 2 млн. лв., ще трябва да вложат минимум 150 хил. лв. за подобряване на достъпа на хората с увреждания до административните сгради, е записано в документа.
Ясно са регламентирани процедурите за отпускане и разходване на планираните в закона средства. Целта е повишаване на ефективността и отговорността при разпределението и управлението на публичните ресурси. Предвидено е Министерският съвет, министерствата, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” и ДАНС да изготвят тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на политиките и програмите.