Новини

20.1.2010 г.

МС прецизира правилата за допустимост на разходите по ОП „Транспорт”

Категория: Правителствени

Правителството измени постановлението, с което са приети детайлните правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт”, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Целта е да се прецизират действащите текстове и да се съобразят с други нормативни актове.
Предлага се допълнение на основните изисквания, за да е налице допустимост на разходите по ОПТ, а именно: те да бъдат извършени в парична форма, да са заложени в договор за безвъзмездна финансова помощ или в заповед по чл. 3 от ПМС №121/2007 и да са действително извършени и платени през периода за допустимост.
Допълнени са изискванията относно допустимостта на разходите за закупуване на земя, като е предвидено земята да става собственост на държавата или на лице, на което са възложени публично-правни функции. Освен това, земята трябва да не бъде придобита преди началната дата на допустимост на разходите за проекта и да не е обременена с вещни и облигационни тежести. Подобно изискване правителството въвежда и за допустимостта на разходите за закупуване на сгради.
С направените промени се уточнява, че разходи, свързани с подготовката на проекти по ОПТ, се покриват от бюджета на съответната приоритетна ос, а разходи, които не са в този списък, се покриват от бюджета на приоритетна ос „Техническа помощ”. За допустими се определят и разходите за експерти – външни за Управляващия орган, наети за подпомагане на тази дейност. Това допълнение се налага, за да бъде осигурена възможност на УО при необходимост да възлага на външни експерти, наети по граждански договор, изпълнението на дейности, изискващи специфична експертиза и познания, свързани с процесите на управление, изпълнение, мониторинг и контрол на дейностите по ОПТ. По този начин се създават възможности за външно подпомагане на УО на ОПТ и подобряване на ефективността и ефикасността от изпълнението на програмата.