Новини

3.2.2010 г.

България е сред страните от ЕС с най-нисък бюджетен дефицит

Категория: Финанси

2009 г. приключва с дефицит на касова основа около 529,5 млн. лв. или 0,8% от прогнозния БВП, сe посочва в доклад на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков за изпълнението на републиканския бюджет за 2009 г. Бюджетната позиция към края на м. г. отговаря на заложените критерии в Закона за държавния бюджет за 2009 г. Това поставя страната ни в групата на държавите-членки с най-нисък бюджетен дефицит за годината в ЕС, което е ясен сигнал, че независимо от неблагоприятната икономическа ситуация българското правителство следва дисциплинирана и благоразумна фискална политика.

Бюджетната позиция на месечна база за декември е близка до балансирания бюджет. Месецът завърши с незначителен дефицит от 31,3 млн. лв. Основната причина за неговото формиране са по-високите разходи през декември по бюджетите на общините, които са автономни, и ограниченията на разходите, които Министерският съвет предприе в края на годината за тях са само препоръчителни. За сравнение, при отчетени разходи за септември-ноември в рамките на 380-405 млн. лв., за декември разходите на общините по данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета са около 580 млн. лв. Данните за изпълнението на общинските бюджети за 2009 г. на национално ниво показват най-сериозно увеличение на разходите за заплати и други възнаграждения за служителите с около 50% спрямо предходните месеци. Това означава, че за разлика от министерствата и ведомствата, където не бяха дадени коледни добавки и бонуси, общинските администрации са изплатили допълнителни средства.

Приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП) към края на годината са 25 021,6 млн. лв., или 76,9% от планираните в ЗДБРБ за м. г. Отчетените постъпления представляват 37,6 на сто от прогнозния БВП, при 40,9% от БВП за 2008 г. Данъчните постъпления – включително приходите от осигурителни вноски, за 2009 г. са 20 171,8 млн. лв., което представлява 78,4 на сто от годишния разчет. Приходите от преки данъци са 3 813,5 млн. лв. или 77,1% от планираните. От косвени данъци са събрани 10 398,6 млн. лв., което е 75,4 на сто от програмата за годината. Постъпленията от ДДС са 6 432,5 млн. лв. и представляват 85,9% от постъпленията за 2008 г. От акциз през 2009 г. са постъпили 3 844,5 млн. лв., като в номинално изражение намаляват с около 207,2 млн. лв. или 5,1% спрямо предходната година.

От социалноосигурителни и здравни вноски към края на декември м. г. са събрани 5 273,0 млн. лв. или с 12,2% под планираните за годината.

Неданъчните приходи са 3 523,6 млн. лв., което е 92,3% спрямо годишните разчети. Спрямо 2008 г. е налице спад с 12 на сто. Най-сериозно е забавянето при неданъчните постъпления по общинските бюджети, където приходите от продажба на земя и имущество намаляват наполовина спрямо 2008 г.

Постъпилите помощи през 2009 г. са 1 326,2 млн. лв. Това са предимно авансови плащания от Кохезионния и структурните фондове на ЕС по бюджета на Националния фонд и средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за рибарство по бюджета на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие”.

Разходите по консолидирания бюджет, включително и вноската ни за общия бюджет на ЕС, за м. г. са 25 551,2 млн. лв. Това е 38,4% от прогнозния БВП срещу 38,1 на сто година по-рано. Като относителен дял в БВП, разходите по консолидирания бюджет остават близки до тези от предходната година. Изпълнението спрямо годишните разчети е 84,2%, което е следствие на мерките за ограничаване на разходите и стабилизиране на бюджетната позиция.

Лихвените плащания са 517,8 млн. лв. или 81,3% от планираните за 2009 г., текущите нелихвени разходи са 20 766,9 млн. лв., което е 91,5 на сто от разчета за годината, а капиталови разходи са 3 520,2 млн. лв. или 67,6% от предвидените. По-голямото усвояване в частта на текущите нелихвени разходи се дължи на по-високите социалноосигурителни плащания, свързани с нормативно регламентираните увеличения на пенсиите през 2009 г. и др.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през м. г. от централния бюджет, е 746,2 млн. лв.

Решителните мерки за стабилизиране на бюджетната позиция по линия на ограничаване на публичните разходи и мерките за повишаване на събираемостта на приходите позволиха само за няколко месеца да бъде преодолян дисбалансът в бюджетната позиция на страната на месечна основа. В резултат на това бюджетното салдо за последните три месеца на годината бе положително или близко до балансирано. Вследствие на мерките за ограничаване на разходите, темпът на ръст на разходите бе свит от 23,8% към юли на 0,9 на сто за годината. Подобрение се наблюдава и при приходите, където усилията и реформите в приходните администрации доведоха до компенсиране на близо два процентни пункта oт отчетеното изоставане към юли. За сравнение, към юли м. г. спрямо същия период на предходната година приходите се свиха с 10,3%, докато в края на годината част от това изоставане вече е компенсирано и постъпленията се ограничават с 8,4% за цялата 2009 г. спрямо 2008 г. По този начин фискалната политика през м. г. съумя в голяма степен да отговори на предизвикателствата в хода на бюджетното изпълнение, което позволи страната ни да бъде един от малкото примери в ЕС за строга и дисциплинирана фискална политика през настоящата кризисна година.

Фокусът през 2010 г. и в средносрочен план отново е поставен върху благоразумна фискална политика, поддържане на макроикономическата стабилност и засилване устойчивостта на българската икономика, така че да бъдат осигурени в максимална степен вътрешните и външните баланси.

Фискалният резерв към 31.12.2009 г. е в размер на 7 672,9 млн. лв.