Новини

4.2.2010 г.

Със средства по ОПРР ще се укрепят 11 свлачища и срутища

Категория: Регионално развитие

На 5 февруари 2010 г. в МРРБ по ОП Регионално Развитие ще се подпишат 11 договора с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема “Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища”.
Основната цел на схемата е ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в градските агломерационни ареали чрез изграждането и укрепването на  дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 8 581 417,72 лв.
Със средствата ще бъдат укрепени 11 свлачища и срутища и ще бъдат спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми 557 недвижими имоти (частни и публични).
При сключване на договорите бенефициентите следва да представят подписани и подпечатани декларации за нередности и за липса на финансиране от други източници в 4 оригинални екземпляра за всяка една от декларациите.