Новини

10.2.2010 г.

Набиране на ценови оферти за проектопредложение на ИПА

Категория: Възможности

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет, Приоритетна ос ІІ "Укрепване на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация" Институтът по публична администрация като конкретен бенефициент ще кандидатства с проектно предложение. Проектът се отнася до усъвършенставане на обучението на служителите в държавната администрация. Предвид изискванията на Управляващия орган на ОПАК бюджетът на проектното предложение да бъде базиран на две индикативни оферти за всичи дейности, очакваме да ни бъдат предоставени обща индикативна ценова оферта за следните дейности, както и ценови оферти по дейности:

 

1. Преглед на европейски практики за обучение – предвиждат се 7 тридневни работни посещения в страни членки на ЕС за до 20 служители, двудневни обучения за до 500 души, 4 едномесечни стажа за до 120 студенти всеки, разработване на нормативни актове.

 

2. Обучение на служители в държавната администрация – проучване на потребностите, разработване на програми, организиране и провеждане на обученията. Предвижда се: двуседмично обучение в ЕС на до 20 служители; обучение на до 20 обучители, провеждане на тридневни обучения за до 2000 служители, провеждане на електронно дистанционно обучение за до 4000 служители, разработване и отпечатване на учебни помагала.

 

3. Въвеждане на програма бърза писта - oценка на въздействието на приложението на избрани програми, провеждане на 2 тридневни учебни посещения в чужбина за до 10 експерта; разработване на нормативни актове, подбор и обучение на до 15 наставници; информационна кампания, обявяване на конкурси и подбор на участниците, обучения по програмата.

 

4. Подобряване на материалната база на ИПА – предвижда се разработване на информационна система за аудиовизуални обучения, обновяване на интернет страницата на ИПА и предоставяне на хардуерно оборудване – сървър, до 10 персонални компютри и мултимедийни апарати, 2 камери, комуникационна техника.

 

5. Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура по ЗОП за изпълнение на основните дейности по проекта, подготовка на техническа документация за провеждане на дейности, свързани с информация и публичност и техническа документация за провеждане на одит.

 

6. Разработване на нормативни актове, свързани с обучението на служителите в държавната администрация.

 

7. Дейности по информация и публичност - организиране на 4 конференции с по около 200 участници със съответните информационни материали, подготовка и публикуване на статии в ежедневници и електронно медии.

 

8. Извършване на одит по проекта - одитът ще бъде реализиран съгласно нормативните изисквания.

 

Офертите се очакват до 18 февруари 2010 г. (срокът е удължен до 23 февруари) на факс: 02/ 980 96 78 – Институт по публична администрация.