Новини

17.2.2010 г.

Изменения в Устройствения правилник на МВнР

Категория: Правителствени

На заседание на Министерския съвет бяха одобрени промени в Устройствения правилник на Министерството на външните работи, свързани с оптимизацията на структурата на ведомството и привеждането й в съответствие с целите на ЕС.
Дирекциите „Международно право” и „Европейско право и процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз” се обединяват в нова дирекция, която да поеме функциите на двете звена. Сливат се също дирекция „Международно сътрудничество и развитие” и дирекция „Икономическо сътрудничество и регионални инициативи” с цел по-лесна координация на извършваните от съответните звена дейности.
Създава се звено „Кризисен център”, което ще организира работата на министерството при възникване на кризисни ситуации с български граждани в чужбина. Звеното координира дейността на междуведомствено равнище и осъществява взаимодействие със структурите на ЕС за сътрудничество по време на кризисни консулски ситуации.
Министерството ще бъде структурирано в 23 дирекции, инспекторат и звено „Кризисен център”. Във ведомството ще работят 1480 служители, като 594 от тях ще са в администрацията на МВнР, 42 ще са в политическия кабинет, а 844 – в задграничните представителства.