Новини

24.2.2010 г.

10 г. ще е лицензията за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

Категория: Правителствени

Предлаганите от правителството промени в Закона за безопасното използване на ядрена енергия предвиждат срокът за лицензията за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения да бъде 10 г. С тях националното законодателство се хармонизира с правото на ЕС и документите на Международната агенция за атомна енергия.
Лицензията за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения ще замени разрешението. Така се избягва двойният разрешителен режим. Тя ще се издава от председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). С новия режим отпада изискването лицето, извеждащо от експлоатация, да е и лицето, експлоатиращо ядреното съоръжение.
Процесът на извеждане от експлоатация включва демонтаж на чисто и замърсено оборудване, разрушаване на сгради и съоръжения, дезактивация на оборудване и съоръжения и др.
С измененията в закона ще се облекчат лицензионните и разрешителните режими при използването на източници на йонизиращо лъчение. Ще отпадне лицензионният режим за йонизиращите лъчения с нисък радиологичен риск, който се използва в медицината и индустрията. Такива са например денталните рентгенови апарати с дигитализиращи образа приставки, някои пожароизвестителни датчици, използващи радиоактивни вещества и др. Те ще останат с регулаторен контрол, за който ще е необходимо уведомяване на председателя на АЯР.
Изцяло ще отпаднат лицензионният и разрешителният режим за частите за източници на йонизиращо лъчение като държатели на рентгенови тръби, кабели, усилващи екрани и др., които не съдържат радиологичен риск.
Ще отпаднат облекченията за неплащане на такси от лицата на бюджетна издръжка. По този начин ще се осигурят еднакви условия за конкуренция и свободна инициатива в стопанската дейност.