Новини

2.3.2010 г.

Открива се схема за подкрепа на енергийната ефективност в малките общини

Категория: Регионално развитие

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”.

Настоящата схема цели:

 

 

 

 • да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в рамките на 178 малки общини;
 • да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 178 малки общини

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски заведения, начални, основни и средни училища, включително спортни салони (топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване), включващо следните под-дейности:
 • подмяна на дограма (прозорци, врати);
 • топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове;
 • основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 • изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията;
 • балансиране на отоплителна/охладителна, вентилационна инсталация;
 • ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/ вентилационна инсталация;
 • монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;
 • въвеждане на енергоспестяващо осветление;
 • внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия;
 • газифициране на сградата;
 • съпътстващи строително-монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, хидроизолация, (вкл.прилежащото дворно място), свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност.
2. Извършване на обследвания за енергопотребление.

Общ размер на схемата е 27 265 087,74 лева.

Размер на безвъзмездната финансова помощ по отделните проекти към настоящата схема:

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат следните размери на минималната и максималната стойност:
 • минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:        200 000 лв.
 • максимален размер на безвъзмездната финансова помощ :  1  000 000 лв.
ВАЖНО!!!
БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА 85% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, В ТАЗИ ВРЪЗКА КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ОСИГУРЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 15% СОБСТВЕН ПРИНОС.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 4 юни 2010 г, 16:00 ч.

Насоките за кандидатстване и пълният комплект от документи са одобрени от Ръководителя на УО на ОПРР със Заповед № РД-02-14-316/01.03.2010 г.             

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове, на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg и на интернет-страницата на Единния информационен портал www.eufunds.bg.