Новини

15.3.2010 г.

По програмата за развитие на лозаро-винарския сектор са подпомогнати над 158 проекта

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

От началото на 2009 г. до момента по Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор са договорени над 21 млн. 184 хил. евро, чрез които са подпомогнати 158 проекта.                                                 Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор се прилага като финансов инструмент в България за периода 2009-2014 г. Бюджетът за първата година от прилагането й е договорен почти на 100 %. От одобрения финансов ресурс за 2009 г., на стойност 15 млн. 608 хил. евро са подписани 146 договора на стойност над 15 млн. 541 хил. евро. За 2010 г. при годишен бюджет от 21 млн. 234 хил. евро, към момента са сключени договори за 12 проекта, на стойност близо 5 млн. 643 хил. евро, посочи Кинанов. Обработват се и още 35 постъпили от началото на 2010 г. проекти на стойност около 5 млн. евро.
Финансирането в сектора на виното се реализира чрез определени от държавата-членка мерки за подпомагане, които се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).
Общият бюджет по Програмата за периода на прилагането й в България е 112 млн. 683 хил. евро и се разпределя по три мерки, припомни началникът на сектор “Вино” в ДФ „Земеделие” - Разплащателната агениця Деляна Нанчева. По първата мярка - „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” финансовият ресурс за периода е над 91 млн. евро. По втората мярка - „Промоция в трети страни” бюджетът е 11 млн. 250 хил. евро, а по третата мярка - „Застраховане на реколтата” се разпределят 10 млн. 37 хил. лв. Бюджетът по трите мерки, за 2011 г. е на стойност 22 млн. 22 хил. евро, за 2012 – е 27 млн. и 77 хил. евро. За последната 2013 – 2014 г. е одобрен ресурс от 26 млн. и 746 хил. евро.