Новини

17.3.2010 г.

Правителството одобри план за превенция и проотиводействие на оганизираната престъпност за 2010г.

Категория: Правителствени

Планът за действие е системно свързан с проекта „БОРКОР”, като детайлизира стратегическите постановки, конкретизира сроковете и отговорните институции и е ориентиран към постигане на целите на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Мерките в него са обединени в следните направления: укрепване на системата за управление; нормативно осигуряване; административен капацитет; интегрирано управление на информационния ресурс; взаимодействие и международно сътрудничество; оперативно управление.
Изпълнението на плана се оценява на шест месеца, като изходна точка е постигнатият ефект от комплексното влияние на реализираните мерки за намаляване уязвимостта на средата и ограничаване на организираната престъпност.