Новини

17.3.2010 г.

Подготовка на бюджет 2011 стартира

Категория: Правителствени

Министерският съвет стартира подготовка за бюджетна процедура за 2011. Отговорностите на ведомствата, заети с подготовката на бюджета, са определени поетапно. Елементите на процедурата са съобразени с финансово-икономическите характеристики и особености на текущата 2010 г. Запазени са основните правила, залегнали в бюджетните процедури от предходните години, относно подготовката на необходимата за Министерския съвет информация за вземане на решения за одобряване на проектите, предложени за финансиране с държавни и/или държавногарантирани заеми през 2011 г.; средносрочните основни допускания за периода 2011-2013 г.; тригодишната бюджетна прогноза и разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) за периода 2011-2013 г.; законопроекта за държавния бюджет за 2011 г. и постановлението за неговото изпълнение.
Предложен е времеви график, съобразен със сроковете по изпълнението на текущия бюджет. Осигурена е възможност за отчитане на динамичната макроикономическа среда.Вземането на решение за данъчно-осигурителната политика в средата на годината ще даде възможност да се направи прогноза на приходната част на бюджета и съответно – на възможностите за финансиране на разходите от националния бюджет за периода 2011-2013 г.
Новите моменти в бюджетната процедура за 2011 г. са: привеждане на програмните формати на бюджети за 2010 г. на Министерския съвет, министерствата и държавните агенции; включване на обсъждане и одобряване от Министерския съвет на проекта на постановление за изпълнението на държавния бюджет за 2011 г. като отделен етап от бюджетната процедура; включване на обсъждане и утвърждаване на разделението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г. като отделен етап от бюджетната процедура; вземане на решение от МС за приоритетните за финансиране от националния бюджет политики и програми за периода 2011-2013 г. на етапа на обсъждане и одобряване на средносрочните основни допускания;
оценка на бюджетните ефекти от предложените средносрочни бюджетни допускания за периода 2011-2013 г.; органите, отговорни за управлението на финансовата помощ, предоставяна на България от ЕС, разработват и предоставят в Министерството на финансите разчетите си за усвояването на тези средства, класифицирани по политики и програми от съответните програмни бюджети, съгласувано с ПРБК, в чиито структури има създадени междинни звена. В разчетите следва да се отразяват и административните разходи по други бюджети, фондове и сметки, включително и за бенефициенти общини, ПУДООС, организации с нестопанска цел, нефинансови предприятия, трансфери и др.; ПРБК, определени за координатори по други програми и инициативи на ЕС, по които България е страна-партньор, разработват и представят в МФ разчетите си за усвояването на средствата, класифицирани и по съответните политики и програми от програмните бюджети.