Новини

17.3.2010 г.

Правителството предприема мерки за правилното изразходване на средствата по ЕФВ

Категория: Правителствени

Министерският съвет утвърди детайлните правила за допустимост на разходите по Европейския фонд за връщане (ЕФВ) за периода от 2008 до 2013 г. От него България може да получи 5,258 млн. евро.
Целта на документа е по-ясното и пълно разписване на вида допустими разходи по проектите, което ще улесни процесите на удостоверяване и сертифициране. Ясното регламентиране ще подпомогне правилното изразходване и отчитане на средствата. По този начин ще се избегне непризнаването на разходи и налагането на финансови корекции.
Правилата се отнасят за всички извършени разходи и са съобразени с вида дейности, които се предвиждат по фонда. Те са свързани с прилагането на общата европейска политика за връщане на нелегално пребиваващи в Европейския съюз граждани на трети страни.
Отговорен, упълномощен и сертифициращ органи по ЕФВ са съответно дирекциите „Международни проекти”, “Доставки” и “Финансово-контролна дейност” на МВР, а одитен – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” към министъра на финансите.