Новини

31.3.2010 г.

Таван на възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните ограни на държавни дружества

Категория: Правителствени

Правителството одобри промени в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Измененията слагат таван върху възнагражденията и тантиемите на членовете на изпълнителните и контролните органи в държавните фирми. Целта им е стабилизиране на финансовото състояние на дружествата в условията на икономическа криза като се ограничи възможността за получаване на прекомерно високи възнаграждения за дейности по управление и контрол.
Мярката ще даде възможност печалбата на търговските дружества да се реинвестира, а не да се изчерпва в преразпределяне на възнаграждения и тантиеми в полза на членовете на органите за управление и контрол.
Общият размер на месечното възнаграждение и тантиемите на членовете на съветите на директорите, на надзорните и управителните съвети на едноличните акционерни дружества с държавно участие не може да надхвърля петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, реши правителството. Изпълнителните членове и членовете на управителните съвети, овластени да представляват дружеството, не може да вземат общо над 12-кратния размер на минималната месечна работна заплата. Общото възнаграждение и тантиемите на управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност не трябва да надхвърлят седемкратния размер на минималната работна заплата, а на контрольорите на тези дружества – четирикратния й размер.