Новини

31.3.2010 г.

Правителството финансира социалните кухни с 450 000лв.

Категория: Правителствени

Правителството предостави на Министерството на труда и социалната политика допълнителни бюджетни кредити в размер на 450 000 лв., за да продължи финансирането и през април на разкритите обществени трапезарии.      През август м. г. кабинетът отмени националната програма „Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално изключване” и реши с освободения ресурс да бъдат разкрити обществени трапезарии. МТСП обяви две процедури за набиране на проектни предложения, в резултат на което бяха одобрени 140 проекта на обща стойност над 1,8 млн. лв. Те се реализират на територията на 135 общини – 359 населени места, в т. ч. 226 села.
Броят на потребителите на социалната услуга, която се предлага в периода декември 2009 г. – март 2010 г., е 11 185 души. Това са предимно хора на месечно подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи с минимални пенсии, скитащи и бездомни.
Анализът на данните от проведения текущ мониторинг сочи, че е създадена добра организация за изпълнение на дейностите и постигане на основната цел – задоволяване на потребностите от храна на хора, които по различни причини не могат да си я осигурят сами. Храненето се извършва в обстановка и по начин, който зачита личността на потребителите, а храната на трудно подвижните и лежащо болните се предоставя по домовете им. Осъществява се ежедневен контрол върху количеството и качеството й.
Потребителите на услугата дават положителна оценка за предоставянето й и желаят тя да продължи. Осигуряването на средствата по бюджета на МТСП ще удължи действието й с един месец.