Новини

21.4.2010 г.

Правителството одобри мерки за стабилизиране на населението в дългосрочен план

Категория: Правителствени

Министерският съвет одобри План за 2010 г. за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България (2006 г. - 2020 г.). Изпълнението на Плана ще допринесе за постигането на основната стратегическа цел на демографската политика – забавяне на темповете на намаляване на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, способности и умения.
Необходимостта от провеждането на демографска политика е свързана с трайната тенденция на намаляване на раждаемостта, намаляване на броя на населението и промени във възрастовата му структура, с увеличаване на процентния дял на населението над 60-годишна възраст. Поради това през 2010 г. като основен акцент в Плана за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България са изведени дейностите, насочени към насърчаването на активен и достоен живот на възрастните хора.
Според плана ще бъдат предприети действия в 11 основни направления. Те са насочени към насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца; увеличаване на средната продължителност на живота; значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст. Сред поставените цели е развитието на националната имиграционна политика; преодоляване на последиците от застаряване на населението; подобряване на репродуктивното здраве и превенция на стерилитета; повишаване на общото образователно равнище, демографската информираност и сексуално-репродуктивната култура на населението. Ще бъдат предприети мерки за осигуряване на равни възможности за пълноценен репродуктивен живот в добро здраве за всички социални групи; развитие на солидарност между поколенията; ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата; усъвършенстване и синхронизиране на нормативната база, свързана с демографското развитие.
Финансирането на заложените дейности въвежда в практиката интегриран подход, съчетаващ финансиране от държавния бюджет, Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейската комисия, програма ФАР, фондонабирателни кампании на „Партньорската мрежа на БЧК”, неправителствени организации.