Новини

26.5.2010 г.

МС предлага създаване на комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Категория: Правителствени

Правителството прие проектозакон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Предвижда се създаването на отделен орган - Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Предлага се тя да е постоянно действащ орган, юридическо лице, с петчленен състав, който се избира от Народното събрание за срок от 5 години. Предвижда се сигналите за конфликт на интереси да се отправят до Комисията.  Тя от своя страна ще действа като административен орган за установяване на конфликт на интереси и за налагане на административните наказания, предвидени в закона.
Комисията ще води и поддържа регистър на получените сигнали и на издадените решения за установяване на конфликт на интереси, както и на регистър на съставените актове за административни нарушения и издадените наказателни постановления.
Когато се установи конфликт на интереси, се предвижда забрана освободеното лице да заема публична длъжност в продължение на една година след освобождаването му.
Със законопроекта, с оглед уточняване на понятието „конфликт на интереси", се дефинира по-широко понятието „частен интерес". Разширява се и понятието за облага.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси е изготвен с цел усъвършенстване на нормативната уредба, осигуряване на ефективното и равнопоставено прилагане на закона за всички категории лица, заемащи публични длъжности и засилване на превантивната му роля в борбата с измамите и корупцията.