Новини

27.5.2008 г.

Пет нови процедури по ОПАК

Категория: Възможности

На 28 май 2008 г. Управляващият орган на Оперативната програма “Административен капацитет” стартира 5 нови процедури на обща стойност 45 млн. лв. Те са насочени към държавната администрация и органите на съдебната власт.

Срокът за подаване на проектните предложения е 30 юли 2008 г., 17:30 ч.

Срокът за задаване на въпроси по процедурите е 14 юли 2008 г., а срокът за отговор – 21 юли 2008 г. Въпроси могат да се задават във форума на обновения сайт на ОПАК: www.opac.government.bg.

Централната, областните и общинските администрации могат да се състезават с проекти по две процедури на обща стойност 20 млн. лв.:

1. “Прозрачна и почтена държавна администрация” (Приоритетна ос I: “Добро управление”, подприоритет 1.2)
Общ бюджет: 10 млн. лв.

2. “Администрацията – партньор на бизнеса” (Приоритетна ос I: “Добро управление”, подприоритет 1.4)
Общ бюджет: 10 млн. лв.

Съдилищата ще могат да кандидатстват с проекти по следната процедура:

1. “Прозрачна и ефективна съдебна система” (Приоритетна ос I: “Добро управление”, подприоритет 1.5)
Общ бюджет: 5 млн. лв.

Конкретните бенефициенти в съдебната система (Министерството на правосъдието, Агенцията по вписванията, Националният институт на правосъдието, Висшият съдебен съвет, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Прокуратурата на Република България и Националната следствена служба) ще могат да кандидатстват по две процедури:

1. “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” (Приоритетна ос II: “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4)
Общ бюджет: 10 млн. лв.

2. “Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии” (Приоритетна ос III “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3)
Общ бюджет: 10 млн. лв.


Минималната стойност на подаваните проектни предложения е 500 000 лв., максимален праг – няма. Срокът за изпълнение на проектите е 12 месеца.