Новини

1.9.2010 г.

Отчетени са по-ниски данъчни постъпления за първото полугодие на 2010г. спрямо същия период на 2009г

Категория: Правителствени

Правителството одобри Доклада за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) за периода до края на м. юни 2010 г.
Постъпленията за първото полугодие на тази година са в размер на 11 188,7 млн. лв., или 45,6% от актуализираните годишни разчети към ЗДБРБ за 2010 г. Съпоставено със същия период на предходната година данните за изпълнението на приходите към края на юни показват забавяне основно в частта на данъчните приходи.
Общата сума на данъчните приходи, включително от осигурителни вноски, към края на месец юни възлиза на 8 763,7 млн. лв., което е 78,3% от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 1 903,5 млн. лв. или 54,7% от актуализирания годишен разчет. Основна причина за по-ниските постъпления през настоящата година е забавянето на икономическата активност в страната през 2009 г. в следствие на световната финансова и икономическа криза, което доведе до редица негативни ефекти за икономиката. Спадът на икономическата активност през финансовата 2009 г. доведе до намаляване на декларираните печалби на фирмите и по-ниски постъпления от корпоративни данъци, а силното охлаждане на пазара на труда през 2009 г. и все още крехките признаци на възстановяване оказват влияние върху постъпленията от ДДФЛ и осигурителни вноски.
Приходите от косвени данъци са в размер на 4 044,8 млн. лв., което е 41,1% от актуализираната програма за годината. Приходите от ДДС са в размер на 2 523,2 млн. лв. или 43,1% от актуализирания разчет за 2010 г. Постъпленията от акцизи към 30 юни 2010 г. са в размер на 1 467,8 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета към ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. е 37,6 на сто. Приходите от мита възлизат на 53,9 млн. лв. или изпълнението на актуализираните годишни разчети е 58,5%. Постъпленията от други данъци (в т. ч. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) са в размер на 392,7 млн. лв., което представлява 54,5% от предвидените в ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски за първото полугодие на 2010 г. са 2 422,7 млн. лв. или 46,9% от актуализираните разчети за годината.
Неданъчните приходи и помощите са в размер на 1 928,3 млн. лв. или 56,7% от актуализираните годишни разчети и отчетените постъпления остават на равнища, близки до тези за същия период на 2009 г. Доброто изпълнение за полугодието се дължи на постъпилата през април дължима вноска по централния бюджет от превишението на приходите над разходите на БНБ в размер на 354,7 млн. лв. и от постъпилите приходи от дивиденти от търговски дружества с държавно участие в капитала в размер на 108,5 млн. лв., както и на приходите от държавни и съдебни такси.
Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 30 юни 2010 г. възлизат на 12 704,1 млн. лв., което е 45,7% от актуализирания годишен разчет и номинално намаление от 71,1 млн. лв. спрямо същия период на 2009 г.
Съпоставено с първото полугодие на 2009 г. се наблюдава съществена промяна в структурата на разходите. Нарастването на социалните и здравноосигурителни разходи с около 15% спрямо тези за същия период на предходната година се компенсира от по-ниски разходи за издръжка и капиталови разходи. Текущите нелихвени разходи са в размер на 10 774,3 млн. лв. или 50,6% от планираните за годината, капиталовите разходи (в т. ч. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 1 268,5 млн. лв. или 33,4% от актуализираните разчети за 2010 г. и лихвените плащания - на 303,1 млн. лв. или 59,7% от планираните със ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към юни 2010 г. от централния бюджет, възлиза на 358,5 млн. лв. и е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.
Към края на първото полугодие на 2010 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 1 515,4 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 166,6 млн. лв. и по европейските средства в размер на 348,8 млн. лева.