Новини

1.9.2010 г.

Правителството предлага промени в АПК

Категория: Правителствени

Правителството предлага промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които продължават реформата в административното правораздаване. Целта е първоинстанционното оспорване на административните актове да се съсредоточи почти изцяло в създадените 28 административни съдилища и по този начин Върховният административен съд (ВАС) да се изгради преди всичко като касационна инстанция, утвърждаваща правилна и еднаква съдебна практика.
С предлаганите по отношение на местната подсъдност промени се предвижда критерият „седалище на органа, издал оспорения административен акт”, да се замени с „адрес или седалище на жалбоподателя”, а когато са в чужбина – жалбата да се гледа от Административен съд София-град. По този начин ще се използва по-пълно капацитетът на съществуващите 28 административни съдилища. Същевременно ВАС остава първа и касационна инстанция само за това, което Конституцията му възлага, а именно – жалби срещу актове на министрите и на Министерския съвет и посочените в други закони.
Останалите предложения прецизират текстове, свързани с правомощията на прокурора, реквизитите на съдебното решение и др.