Новини

1.9.2010 г.

Въведени са единни изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие постановление, с което утвърди Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилник за дейността на Арбитражния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация.
С първия правилник се уреждат процедурите по приема и обучението на докторанти във висшите училища и научните организации, както и единните държавни изисквания за придобиване на научните степени „доктор” и „доктор на науките” и за заемане на академичните длъжности „асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор”.
С Правилника за дейността на Арбитражния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация се уреждат редът и условията за обжалване на приключилите процедури за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във висшите училища и научни организации. Уредена е и дейността на Арбитражния съвет за разглеждане и постановяване на решения по постъпили жалби, дължимите разноски във връзка с арбитражните процедури и административно-техническата организация за провеждането им.