Новини

1.9.2010 г.

Правителството одобри решения за реформи в рамките на Световната банка

Категория: Правителствени

Правителството одобри проектите на решения на управителните съвети на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и на Международната финансова корпорация (МФК). Те дават възможност за продължаване на осъществяваните институционални реформи в Световната банка.
Чрез решенията на ръководните органи на двете организации от Групата на Световната банка се реализират препоръки на нейния Комитет от април т. г. С тях се увеличават правата на глас на развиващите се страни и страните в преход в рамките на институцията. Освен това се прегрупира акционерното участие в МБВР – то е съобразено с настоящите икономически реалности и с приноса на отделните страни-членки към развитието на Банката, като се осигурява защита на най-малките бедни държави.
Решенията целят и общо укрепване на финансовия капацитет на Световната банка с оглед посрещане на нарасналите в световен мащаб потребности от ползване на финансиране в резултат на глобалната криза.