Новини

29.5.2008 г.

Стартира нова процедура по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Категория: Възможности

Агенцията по заетостта кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите” с основна област на интервенция 2.1 „Подобряване адаптивността на заетите лица”, посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.02 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2. Целите ма схемата за безвъзмездна помощ са:
• Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
• Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието. Повече