Новини

8.9.2010 г.

Актуализирани са национални програми за развитие на средното образование

Категория: Правителствени

Актуализацията се отнася до отпадането на две от програмите – „Енергоефективно саниране на училищни сгради” и за модернизиране на системата на професионалното образование.
При останалите програми – за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст; „Оптимизация на училищната мрежа”; „Квалификация”; „Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище”; „Училището - територия на учениците”; „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”; „С грижа за всеки ученик”; „Роден език и култура зад граница”; „Подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на политики в областта на образованието” и „Модернизация на материалната база в училище”, се намалява общият бюджет за изпълнението им и се актуализират дейностите с цел ефективно разходване на средствата.
Решението се налага във връзка с ограничаване на разходите по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г.