Новини

8.9.2010 г.

Правителството прие Програма за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода

Категория: Правителствени

Изпълнителната власт ще провежда последователна и цялостна политика в наказателно-изпълнителната област. Усилията ще бъдат концентрирани върху подобряване на условията на бит и живот в българските пенитенциарни институции и привеждането им в съответствие с международните минимални стандарти. Те предвиждат на един лишен от свобода да бъде осигурена минимална жилищна площ от 4 кв. м. В момента се ползват средно по 2 кв. м.
Въпреки отправяните към страната ни критики и препоръки, България продължава да е единствената държава-член на ЕС, която за 50 г. не е построила нито един затвор. Най-новата сграда на местата за лишаване от свобода е тази на затвора в Сливен от 1962 г. С изключение на поправителния дом в Бойчиновци, който е от 1956 г., повечето сгради на затвори са въведени в експлоатация през 30-те години на миналия век. Софийският затвор е строен в периода 1905-1911 г.
Също така не са предвиждани ресурси за реконструкция и модернизация на местата за изтърпяване на наказанието, поради което по-голямата част от тях са в лошо състояние, а битовите условия са неудовлетворяващи.
Одобрената от правителството Програма съдържа конкретни мерки по двата приоритета – подобряване на битовите условия и намаляване на пренаселеността.
Към Програмата правителството прие и План за действие за периода 2011-2013 г. В него са конкретизирани сроковете, отговорните институции и очакваните резултати.
По първия приоритет се предвижда изготвянето на концепция за изграждане на нови пенитенциарни заведения в региона, обхващащ областите Русе, Разград, Силистра, Шумен и Велико Търново и в региона на областите Хасково, Смолян и Кърджали. Ще бъдат финализирани преговорите със Столична община за предоставянето на терен за строителството на нов затвор в района на София и ще бъде изготвено техническо задание за строителството му. Предвижда се изграждането да започне следващата година. Конкретни мерки за преустройства, реконструкции и модернизации са набелязани и за съществуващите затвори.
По отношение на пренаселеността се предвижда разработването на проект за прилагане на стандарта „минимална жилищна площ за един лишен от свобода” и на стандарт за битовите и санитарно-хигиенните условия и норми, увеличаване относителния дял на лишените от свобода, изтърпяващи наказания в заведения от открит тип, спрямо общия брой на осъдените лица и др.
За изпълнение на Програмата са необходими 20 млн. лв. за тригодишния период. Те ще бъдат осигурявани ежегодно по бюджета на Министерството на правосъдието.