Новини

8.9.2010 г.

Над 90% от мерките по Националната програма за реформи се изпълняват по график

Категория: Правителствени

Правителството днес прие отчет за изпълнението на Програмата, както и на Плана за действие по нея до края на юни 2010 г.
Приетата в края на 2009 г. актуализация на НПР за периода 2008-2010 г. и на Плана за действие съдържат мерки, които трябва да отговорят на препоръките на Европейската комисия към страната ни. Сред тях са ускорено допълнително подобряване на административния капацитет, поддържане на строга фискална политика, подобряване на качеството и ефективността на публичните разходи, запазване обвързването на нарастването на заплатите с растежа на производителността и подобряване на ефективната конкуренция с цел засилване на конкурентоспособността и намаляване на външните дисбаланси, бързо приемане и прилагане на нови мерки за значително намаляване на бюрокрацията на централно и местно ниво и други.
През второто тримесечие на 2010 г. в Плана за действие са включени три нови мерки. Те са свързани с повишаване конкурентоспособността на младежите, завършили средно и висше образование чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, мотивиране чрез професионално обучение и обучение за придобиване на компетенции.