Новини

9.9.2010 г.

Подбор на финансови посредници

Категория: Възможности

Европейският инвестиционен фонд обяви Покана за заявяване на интерес № JER-009/1 за подбор на Финансови посредници, които ще получат средства от Холдинговия Фонд по JEREMIE, България за прилагане на следния финансов инструмент: Фонд (ове) за рисков капитал


На 03.09.2010 г. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) - управляващ средствата по приоритетна ос 3 на Оперативната програма, която се изпълнява посредством Инициативата JEREMIE, обяви Покана за заявяване на интерес № JER-009/1 за подбор на Финансови посредници, които  ще получат средства от Холдинговия Фонд по JEREMIE, България за прилагане на следния финансов инструмент: Фонд (ове) за рисков капитал.

Пълният текст на Поканата за заявяване на интерес № JER-009/1 и приложенията към нея са публикувани на интернет страницата на Европейския инвестиционен фонд: http://www.eif.org.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 41 072 430 лева.

Фондът за инвестиции в компании в начален етап от развитието си (venture capital) ще започне дейността си с капитал от 30 млн. евро. 21 млн. евро от тази сума ще бъдат отпуснати от Холдинговия фонд по JEREMIE за изпълнението на Финансовия инструмент.  Останалите средства трябва да бъдат осигурени от фонд мениджъра. Финансовите посредници могат да заявят интереса си за участие в размер до максималния размер на отпуснатите средства.

Заявяването на интерес, включително и всички други документи, трябва да бъдат подадени на английски език.

Крайният срок за подаване на Заявяването на интерес е 2 ноември, вторник, 2010 г.

Кандидатите могат да поискат разяснения във връзка с Поканата за заявяване на интерес или с естеството на Финансовия инструмент не по-късно от 03/10/2010. Подобни искания трябва да бъдат подадени на английски език по електронна поща на адрес:

Отдел „Регионално бизнес развитие"
Европейски инвестиционен фонд
info.rbd@eif.org

Отговори на всички искания за разяснения, получени в рамките на съответния срок ще бъдат публикувани заедно в Пояснителен документ най-късно до 19/10/2010 на интернет страницата на ЕИФ - http://www.eif.org/.