Новини

14.9.2010 г.

Българска фондова борса АД ще увеличи капитала си

Категория: Правителствени

Правителството прие Постановление за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество. С постановлението се предвижда да бъдат предоставени от републиканския бюджет, чрез бюджета на Министерство на финансите, 715 000 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка, във връзка с увеличението на капитала на „Българска фондова борса – София” АД, гр. София.
По този начин ще бъде осигурена защита на интересите на акционерите, след като стартира свободната търговия с акциите на дружеството на регулиран пазар.
Предприетата мярка е необходима с оглед заявените намерения за привличане в бъдеще на потенциален стратегически инвеститор – утвърден борсов оператор и премахва възможността междувременно да бъде придобит контролен дял от лице, което не е поело ангажимент за развитието и утвърждаването на регулирания пазар