Новини

14.9.2010 г.

МС прие Постановление за изменение и допълненние на Правилника за прилагане на Закона за горите

Категория: Правителствени

Измененията са свързани по-конкретно с предоставените правомощия на министъра на земеделието и храните, по отношение на агенцията, държавните горски и ловни стопанства, както и структурната промяна на агенцията по горите, респ. правомощията на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Разработена е процедурата по продажба на гори и земи от горския фонд -частна държавна собственост, регламентирана от Закона за горите. Предмет на тази процедура могат да бъдат само имоти, включени във влезли в сила общи устройствени планове на общините, с които се предвижда разширяване на границите на населените места и селищните образования.
Посочени са начинът и условията на провеждане на търга, в резултат на който се сключва договор за продажба, както и компетентният за това орган.
Нов момент е създаването на възможност конкурс за ползване на дървесина да се провежда и в случаи, когато обектите попадат на територията на повече от едно държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство. Конкурсът се обявява със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.