Новини

14.9.2010 г.

Министерският съвет предвижда промени в Закона за приватизационния и следприватизационния контрол

Категория: Правителствени

Законопроектът предвижда промяна на Приложение № 1 към чл.З, ал.1 от ЗПСК, в което се съдържа Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях.
Изменят се наименованията на раздел II и V, съобразно новата структура на Министерския съвет и стават съответно Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на образованието, младежта и науката.
В раздела на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се заличават следните дружества: „Техноекспортстрой" ЕАД, София, „Водоснабдяване и канализация" ООД, Кюстендил; „Картография" ЕООД, София и „ЦЕСИ Инвест" ЕООД.
В същия раздел се включват 3 дружества, които по обективни причини не могат да бъдат обект на приватизация, а именно „Кюстендилска вода" ЕООД, Кюстендил,  „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, Пазарджик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, София.
В раздела на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се заличават дружествата „Държавна лаборатория - Българска роза" ЕООД, София и „ВМТ Орбита" АД, София.
От раздела на Министерството на финансите се изключва „Информационно обслужване" АД.
В Раздел „XI Министерство на физическото възпитание и спорта" се добавя и „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина" ЕАД /„СБАЛТОСМ" ЕАД/, която поради пропуск не е включена в списъка - Приложение № 1 към ЗПСК. Същевременно дружеството е със 100% държавно участие в капитала и органът, който упражнява правата на държавата е министърът на физическото възпитание и спорта, тъй като „СБАЛТОСМ" ЕАД е единствената в страната учебна база за обучение на лекари по спортна медицина и база за обмяна на опит на специалисти от други страни, изпратени от различни международни спортни организации. По отношение на спортната травматология и ортопедия и спортната медицина/лечебното заведение има национални функции.