Новини

4.6.2008 г.

ЕК готви промяна в насоките за оценка на въздействието

Категория: Анализи

Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да изразят мнението си относно проекта за преработка на насоките за оценка на въздействието, които нейните служители ползват при подготвянето на предложения за политики, съобщава Рапид.

Оценките на въздействието са вече ключова част от подхода на Комисията за определяне на бъдещите политики и тези насоки разясняват процедурите и ключовите аналитични етапи за тяхното подготвяне, провеждане и представяне. Всички оценки на въздействието трябва да включват обществено допитване като част от подготвителния процес и заинтересованите страни играят основна роля при предоставянето на службите на Комисията на необходимата информация както от количествен, така и от качествен характер.

Комисията преработва своите насоки за оценка на въздействието (ОВ). Насоките бяха съставени за първи път през 2002 г. и преработени през 2005 г. и 2006 г. Две ключови събития са причина за сегашната преработка. Първото е обстойна външна оценка на системата на Комисията за оценка на въздействието през 2006-2007 г., а второто е създаването на Комитета за оценка на въздействието в края на 2006 г.

Външната оценка стигна до заключението, че насоките от 2005 г. са с високо качество. Въпреки това тя установи и нужда от запълване на някои „празнини" в насоките, както и необходимост от въвеждане на повече оперативност. Голяма част от заинтересованите страни изразиха становища и предложения за подобрения. Комитетът за оценка на въздействието - независимият орган, създаден от председателя Барозу през 2006 г. за оказване на съдействие на службите на Комисията при изготвянето на оценки на въздействието и за контролиране на тяхното качество, анализира над 150 оценки на въздействието. Въз основа на свършената работа Комитетът посочи възможни подобрения в насоките.

Вследствие на това Комисията преработи насоките за ОВ, като се постара да запази максимално структурата на оригиналния текст. В редица области се предлагат нови или усъвършенствани насоки.

Най-важните елементи, които бяха засилени, са:
• субсидиарност, пропорционалност и добавена стойност на инициативите на ЕС;
• оценка на риска;
• социални въздействия;
• въздействия върху потребителите;
• въздействия върху дребния бизнес;
• въздействия на национално и регионално ниво, върху международната търговия и инвестиции и върху трети страни;
• въздействия върху административната тежест и опростяването.

Въпреки че насоките са предназначени за вътрешна употреба, участието на заинтересованите страни в процеса на оценката на въздействието е основен елемент за гарантирането на качеството на крайния продукт. Поради това Комисията приканва заинтересованите страни да изразят становищата си по новия текст и особено по някои въпроси. Предложенията трябва да бъдат подадени до Комисията до 25 юли 2008 г. Повече информация за допитването, въпросника и самите насоки можете да намерите тук.
 
Източник: Портал Европа