Новини

6.10.2010 г.

Създава се Антидопингов център към Министерство на физическото възпитание и спорта

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност. Законът за физическото възпитание и спорта предвижда правителството да определи реда и условията за провеждане на допингов контрол при тренировъчната и състезателната дейност. Към настоящия момент такава наредба съществува, но с оглед многобройните и важни промени, които следва да се извършат в нея, е изготвен нов проект на нормативен акт.
С приемането на документа се усъвършенстват разпоредбите, регламентиращи допинг нарушенията; задълженията и отговорностите на спортистите, спортно-техническите и медицинските лица; процедурата по издаване или отказ от издаване на разрешение за терапевтична употреба; дисциплинарното производство.
Част от промените в Наредбата са свързани със създаването на Антидопингов център към министъра на физическото възпитание и спорта и необходимото усъвършенстване на документа по отношение на допинговия контрол.
С друго решение Министерският съвет прие Постановление за създаване на Антидопингов център, приемане на Правилник за устройството и дейността му и целево предоставяне на средства по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за неговото финансиране.
Предлага се да бъде изградена структура - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министерството на физическото възпитание и спорта, която да насочи своите усилия изцяло към осъществяването на антидопинговата дейност, в това число вземането на проби от спортисти, изследването им в лаборатория, предприемането на мерки спрямо извършени нарушения и налагане на санкции, етично-информационна пропаганда, участие в международни проекти срещу допинга в спорта, както и сътрудничество с български и международни институции и организации. Предложеният проект на правилник за дейността на модерен и добре оборудван с техника Антидопингов център би отговорил адекватно на световните изисквания в борбата с допинга в спорта.
Предвидено е този специализиран орган да бъде финансиран, както със средства от републиканския бюджет, така и чрез програмно финансиране по международни програми в областта на контрола, превенцията и борбата срещу допинга в спорта. С решението се предоставят от централния бюджет за 2010 г. средства в размер на 5 млн. лева по бюджета на спортното ведомство.
Антидопинговият център ще осъществява редица дейности като организирането и провеждането на допингов контрол на спортистите по време на подготовка и по време на състезания, включени в държавния спортен календар на територията на Република България, на спортистите от страните, подписали Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа, когато те осъществяват състезателна и тренировъчна спортна дейност на територията на Република България, на спортистите, участващи в международни състезания на територията на Република България, по искане от международните спортни организации.