Новини

5.6.2008 г.

Правителството одобри Национална стратегия на България по миграция и интеграция 2008-2015 г

Категория: Правителствени

Кабинетът одобри Национална стратегия на България по миграция и интеграция 2008-2015 г. и годишен план за 2008 г. Документът очертава два компонента за реализирането на миграционната политика на България и дава конкретни механизми за нейната реализация. Първата стратегическа цел е привличане на български граждани и чужденци с български произход за трайно установяване или заселване в България. Втората стратегическа цел е постигане на нова и съвременна политика по прием на граждани от трети страни с оглед подпомагане на българската икономика, както и ефективно регулиране и контролиране на миграционните процеси.

По изпълнение на първата стратегическа цел в документа се предвиждат две програми – първата е по привличане обратно на българите, заминали в чужбина, а втората е по привличане на чужденци от български произход за трайно установяване в България. Тук основно се набляга на широка информационна кампания сред българската диаспора и укрепване на връзките й с родината. Втората стратегическа цел предвижда изграждането на механизми за прием на чужденци на пазара на труда и интеграцията им в българското общество – по време на тяхната заетост и особено в случай, че легално биха останали за по-продължителен период от време.

Стратегията ще се изпълнява с едногодишни планове за действие. В рамките на Плана за 2008 г. е заложено иницииране на трудови борси за пряко договаряне между специалисти от средите на младата българска емиграция и представители на българската частна инициатива и на чуждестранния бизнес в България; подготовка на механизъм за въвеждане на „зелена карта”, която да даде възможност за трайно установяване в България на лица от български произход, и на „синя карта”, която да облекчи приема на работна ръка от трети страни. За 2008 г. е предвидено актуализиране на съществуващата база данни за българската диаспора; разширяване на мрежата от служби по трудови и социални въпроси на МТСП в други държави; мониторинг на българските деца в емиграция, разкриване на училища, провеждане на курсове; сключване на двустранни спогодби за заетост, в пакет с двустранни договори за социална сигурност; привличане на едрия и средния бизнес за работа в партньорство, вкл. с местната власт по отношение интеграцията на имигрантите. В тазгодишния план се залага още на стартиране дейността по Европейския фонд за управление на границите, Европейския фонд за бежанците и Европейския фонд за връщане, както и осъществяване на програми за противодействие на трафика на хора.

Стратегията предвижда преобразуването на настоящата Междуведомствена работна група с председател вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин в Национален съвет за координация по въпросите на миграционната политика на България, както и създаване на Национален съвет по трудова миграция към министъра на труда и социалната политика. Той ще наблюдава наличието на работна сила по отрасли и ще определя годишни браншови квоти за прием на работници от трети страни в зависимост от потребността от кадри с необходимата квалификация. Този съвет ще работи с активното участие на социалните партньори на национално и браншово ниво.