Новини

6.10.2010 г.

Правителството приведе в съответсвие ЗЕДЕП с Директива на ЕС

Категория: Правителствени

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Законът, приет 2001 г., макар и възприемащ основите положения на Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 година относно правната рамка на Общността за електронните подписи, не е в пълно съответствие с нейните изисквания. Поради това се налага неговото изменение и допълнение в няколко насоки.
Променя се режимът на необходимост от потвърждаване на получаването на електронно изявление винаги, когато такова е изпратено по електронен път, макар да е възможно страните да уговорят противното.
Променя се и режимът на електронните подписи. Запазени са обикновеният и усъвършенстваният електронен подпис, но изискванията към тях са съобразени с въведения от Директивата режим. Предлага се универсалният електронен подпис да се приравни по режим на квалифицирания електронен подпис по смисъла на чл. 5, т. 1 от Директивата.
Законопроектът   предвижда  още отмяна   на   регистрационния   режим    на доставчиците, като режимът е заменен с уведомителен.
Комисията за регулиране на съобщенията    запазва    своите    контролни    правомощия    над    доставчиците    на удостоверителни услуги относно надеждността и сигурността на удостоверителните услуги.
Регламентира се възможността за доброволна акредитация, осъществявана от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация".
Удостоверения за квалифициран електронен подпис, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в държави - членки на Европейския съюз, се признават за равностойни на удостоверения, издадени от български доставчик на удостоверителни услуги.