Новини

6.10.2010 г.

Хармонизираме българското законодателство с европейското в областта на платежните услуги и системи

Категория: Правителствени

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните  услуги  и  платежните  системи,  който  е  съобразен  с  необходимостта от хармонизация на българското законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на регулацията на финансовите пазари.
С приемането на документа се въвеждат изискванията на следните директиви:
-         Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май  2009  г. за  изменение  на Директива 98/26/ЕО,  относно  окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа;
-         Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити;
-         Директива 2009/110/ЕО на ЕП и на Съвета от 16 септември 2009 г., относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и, 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО;
-         Директива 2009/14/ЕО на ЕП и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити.
Директива 98/26/ЕО установява режим, гарантиращ окончателността на нарежданията за превод, нетирането и изпълнимостта на обезпеченията по отношение както на национални, така и на чуждестранни участници в сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа. С измененията в документа се въвеждат понятия за оперативно съвместима система и системен оператор и се изяснява отговорността на системните оператори.
Директива 2009/110/ЕО има за цел да създаде ясна правна рамка по отношение на дейността на издателите на електронни пари и същевременно да осигури адекватно равнище на пруденциален надзор спрямо тази дейност. Измененията в нормативната уредба на първо място предвиждат въвеждането на ясно определение за понятието електронни пари с цел то да бъде технически неутрално. Това определение обхваща електронните пари, независимо дали те се държат в платежно устройство или се съхраняват от разстояние в сървър и се управляват от държателя посредством специална сметка. Въвежда се възможност за обратно изкупуване на електронните пари, което само по себе си не означава, че средствата, получени в замяна на електронните пари, следва да се разглеждат като депозити или други възстановими средства. Обратното изкупуване е допустимо по всяко време и по номинална стойност, без възможност да се договори минимален праг.
С представения законопроект се изменя и Закона за договорите за финансовото обезпечение. Промените, предвидени в Директива 2009/44/ЕО разширяват приложното поле на Директива 2002/47/ЕС относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити, чрез включването на вземанията по кредити като вид финансово обезпечение. Улесненото използване на вземанията по кредити като финансово обезпечение следва да създаде ползи за потребителите и длъжниците поради по-засилената конкуренция и по-широкия достъп до кредитиране.
С документа се въвеждат промени и в Закона за гарантиране на влоговете в банките, свързани с увеличаване на гарантирания размер на депозитите на 196 000 лева. Според изискването на чл. 7, параграф 1а от Директива 2009/14/ЕО на ЕП и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити, до 31 декември 2010 г. държавите-членки трябва да въведат фиксиран гарантиран размер на депозитите от 100 000 евро. Целта на това изискване е да бъдат избегнати пазарни нарушения, поради прехвърляне на депозити от държави-членки с по-малък размер на гаранцията в държави-членки с по-висока защита на депозитите, като чрез въведения еднакъв размер на гаранцията ще се осигурят равни условия в рамките на вътрешния пазар. Постигането на унифицирани правила за гарантиране на депозитите на вложителите в Общността ще доведе до укрепване на доверието на вложителите в държавите-членки на ЕС във финансовия сектор, както и осигуряване на по-голяма стабилност на финансовия пазар в Общността.
Предвижда се Законът за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи да влезе в сила на 30 юни 2011 г., с изключение на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/110/ЕО, за които е предвидено да влязат в сила от 30 април 2011 г. в съответствие с изискванията на директивата и разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити, за които е предвидено влязат в сила на 31 декември 2010 г.