Новини

13.10.2010 г.

България и Казахстан ще си сътрудничат в областта на икономиката

Категория: Правителствени

МС прие решение за одобряване проект на споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за икономическо сътрудничество, като основа за водене на преговори.
В споразумението се предвижда двете страни да съдействат за развитие на сътрудничеството във всички области на икономиката, в съответствие с националните си законодателства и въз основа на принципите за равенство и взаимна изгода.
Особено внимание се обръща на инвестициите и иновациите, развитието на транспортната инфраструктура и системата за транспортиране на енергоносители, развитието на междурегионалното икономическо сътрудничество, както и установяването на преки контакти между стопанските субекти на двете страни.
Споразумението предвижда двете страни да си обменят информация за законодателството, регулиращо икономиката и инвестициите, стандартизацията, сертификацията, лицензирането, защитата на интелектуалната собственост, както и практическото използване на резултатите от иновационната и научно-техническата дейност.
Разпоредбите на споразумението не засягат международните задължения на двете страни, както и задълженията, които произтичат от членството на Република България в ЕС.