Новини

13.10.2010 г.

Намаляват щатнта численост в Изпълнителна агенция по лозата и виното

Категория: Правителствени

Прието е постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното.
Във връзка с изпълнението на препоръки на Съвета за административна реформа за предприемане на мерки за оптимизация на разходите и числеността на персонала в държавната администрация, се намалява общата численост на персонала в Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) с 16 (шестнадесет) бройки.
Промените в Устройствения правилник на ИАЛВ целят създаването и организацията на нова дирекция, както и отстраняване на непълноти и противоречия с други нормативни актове и изясняване на компетентности и отговорности в общата администрация.
В предложението е оптимизирана дейността на специализираната администрация. Сформирани са две главни дирекции като така се постига конкретизиране на функциите и разпределяне на отговорностите на отделните звена. Определя се нов териториалния обхват на регионалните структури с оглед максимално покритие на лозаро-винарските области с минимален брой служители.