Новини

13.10.2010 г.

Предоставени са допълнителни средства в размер на 4,5 млн. лв за стипендии

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие постановление за предоставяне на допълнителни средства за стипендии в общ размер на 4 500 000 лв. от централния бюджет за 2010 г. чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката по самостоятелните бюджети на държавните висши училища.
Постановлението има за цел осигуряване на средства за стипендии във връзка с увеличението на средноприравнения брой студенти и докторанти за учебната 2010/2011 година, дължащо се на завишения прием. Увеличава се делът на правоимащи групи учащи, които получават по право стипендии, т. е. не участват в класиране. А това са: несемейните студенти без двама родители, студентите с трайни увреждания, студентите с двама родители с трайни увреждания, студентите с един родител, който е с трайни увреждания, студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и студентките майки с дете до 6-годишна възраст. В тази група спадат също чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет - за първата година на обучението; чуждестранните студенти, приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен; както и бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.
Системата за студентско подпомагане в България се развива и утвърждава в годините и понастоящем включва следните компоненти: студентски стипендии, студентски общежития и квартирни помощи, държавна субсидия за столово хранене,субсидия за транспорт, студентско кредитиране.