Новини

13.6.2008 г.

Шест нови проекта бяха представени пред Комитета за наблюдение на ОПАК

Категория: Възможности

Шест нови проекта на обща стойност 6 364 277.22 лв. бяха представени на третото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма “Административен капацитет”, което се проведе днес в хотел “Радисън”. Това са част от вече одобрените за финансиране проекти, които бяха подадени по процедурите за конкретни бенефициенти, стартирали на 11 март 2008 г. Те ще получат безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд и от националния бюджет.

Одобрените проекти са на Министерския съвет (МС), на Министерството на финансите (МФ), на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), на Омбудсмана на Република България и на Агенцията по обществени поръчки (АОП). Предварително беше извършена проверка в Министерството на финансите за липса на двойно финансиране. Информация за бенефициентите, за финансираните проекти, техни резюмета и предоставената за всеки един от тях сума ще бъдат публикувани на сайта на ОПАК: www.opac.government.bg.

Днешното заседание на КН беше изцяло електронно. Дневният ред и всички необходими документи бяха качени и подредени в папки в 40 преносими компютъра. На заседанието бяха обсъдени: Годишният доклад за 2007 г. и Планът за оценка на ОПАК. Одобрен беше и Механизъм за участие на неправителствените организации в заседанията на Комитета за наблюдение.

До момента е приключила работата на четири от петте оценителни комисии, които разглеждаха подадените 17 проектни предложения от последните приключили процедури по ОПАК за конкретни бенефициенти. В началото на юли ще са ясни окончателните резултати за всички подадени проекти от мартенските конкурси, включително и за структурите на гражданското общество.

 

1. Създаването на възможност за електронно подаване на документи по процедурите за обществени поръчки например предвижда проектът на КЗК (“Повишаване на ефективността при използването на публичните ресурси чрез засилване на прозрачността на процедурите по обжалване на възлагането на обществени поръчки и предоставянето на концесии”). Това би спестило необходимостта лично да се подават документи и ще съкрати времето за произнасяне от КЗК. Сред дейностите по проекта е и разработването на онлайн наръчник с най-често срещаните грешки и с добри практики при обжалването, както и създаването на Публичен електронен регистър на решенията на КЗК, достъпен чрез нейната Интернет страница и свързан с вътрешната й деловодна система. Чрез регистъра ще може да се следи например на кой етап се намира една или друга жалба или обществена поръчка в КЗК и да се намира информация за решенията на КЗК, които са обжалвани пред Върховния административен съд. Като цяло проектът цели създаване на прозрачна система за достъп до информация във връзка с процедурите по обжалване на обществени поръчки и концесии.

Стойността на проекта е 1 240 000 лв.

 

2. “Прилагане на принципите на доброто управление в местната власт” е наименованието на проекта на Омбудсмана на Република България. Изпълнението му ще обхване 20 пилотни общини в България. Общата цел на проекта е подобряването на прозрачността и отчетността на местната власт и капацитета за граждански контрол върху общините като основна част от принципите на доброто управление. За целта ще бъде създаден наръчник, който ще послужи на местните общности като методическо помагало в техните ежедневни усилия за постигане на тези цели. По проекта се предвижда създаването на Индекс на доброто управление и на система за мониторинг доколко се спазват препоръките към общините, отправени от омбудсмана.

Стойността на проекта е 500 000 лв.

 

3. По проекта на АОП (“Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки”) ще бъдат извършени редица дейности за превенция на корупцията. Целта е цялостно да се подобри средата, в която се възлагат обществените поръчки в страната, като се изготвят препоръки за това какви грешки да се избягват при обявяването им. Ще бъдат реализирани обучения за разясняване на действащото законодателство в тази област и ще се укрепи и развие Регистърът за обществени поръчки като основен информационен източник. Предвижда се и разработването и издаването на Ръководство по обществени поръчки, което ще бъде първото цялостно практически ориентирано помагало в тази област. Целта на проекта е да се постигне единна и непротиворечива политика от всички органи с отговорности в областта на обществените поръчки: АОП, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.

Стойността на проекта е 995 000 лв.

 

4. “Анализ на прилагането на “Методически указания за публично-частно партньорство (ПЧП)” – МФ

По проекта ще бъде изработен и разпространен наръчник с добри практики в сферата на публично-частното партньорство. Предвиждат се обучения на централните и местни власти, базирани на актуализираните от МФ “Методически указания за ПЧП”. Целта на проекта е да се постигне по-широкото използване на ПЧП схеми при реализацията на инвестиционни проекти. Това ще допринесе за прилагането на принципите на доброто управление, както и за оптималното и ефективно използване на публичните ресурси.

Стойността на проекта е 766 103.76 лв.

 

5. “Усъвършенстване на координацията и мониторинга при реализацията на концесии” – МС

Основната цел на проекта е да се концентрира капацитет за мониторинг върху изпълнението на концесионните договори, както и предварителната фаза по координиране на процедури за концесии.

Специфични цели:

a. Създаване на условия за повишаване на ефективността на изразходване на публичните средства при реализацията на проекти от обществен интерес чрез концесии, вкл. ИПЧП;

b. Въвеждане на европейски практики за координация при възлагането и мониторинга на изпълнението на проекти чрез концесии, вкл. ИПЧП, в сектора на градската техническа и социалната инфраструктура;

c. Усъвършенстване на програмното, методическото и софтуерното осигуряване на координацията и мониторинга на реализацията на концесиите и проектите за ИПЧП в България.

 

По проекта ще бъдат разработени методически указания за ефективно прилагане на формите на ПЧП и за подобряване системата за координация и мониторинг на изпълнението на концесиите и проектите за ПЧП. Предвижда се създаването на програмен продукт за мониторинг на изпълнението на инфраструктурните проекти, включени в Оперативния план за изпълнение на Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата в България. Ще бъде създаден и Наръчник за подготовка и реализиране на проекти за управление на обекти от градската техническа и социалната инфраструктура чрез прилагане на концесии и ИПЧП.

Стойността на проекта е 1 363 173.46 лв.

 6. “Подобряване на вътрешния административен контрол върху дейността на администрацията” – дирекция “Главен инспекторат” на Министерския съвет

Основната цел на проекта е да се подобрят механизмите за отчетност и контрол и да се повиши прозрачността в дейността на администрацията чрез укрепване на капацитета на инспекторатите.

 

Една от дейностите, заложена в проекта, е свързана с подобряване на възможностите за планиране, отчитане и анализ на дейността на инспекторатите чрез въвеждането на Единни стандарти за работата им. Реализирането на дейностите, заложени в проекта, ще доведе до уеднаквяване на практиката на работа и управление на ресурсите на инспекторатите, подобряване на възможностите за планиране и анализ на дейността, въвеждане на добри европейски практики, повишаване на квалификацията на служителите в инспекторатите.

Стойността на проекта е 1 500 000 лв.