Новини

20.10.2010 г.

Екологични обекти ще се финансират с неусоени средства от бюджета

Категория: Правителствени

Правителството прие проект на Постановление за пренасочване на неусвоените средства от държавния бюджет.
Ежегодно, като приложение към Закона за държавния бюджет на Република България, се приема Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през следващата година. За тази година поименно са указани екологичните обекти, за които задължително се осигурява целева субсидия за изграждането им. Неусвоените средства от тези екологични обекти могат да се пренасочват с акт на Министерския съвет за други такива по предложение на министъра на околната среда и водите.
Министерството на околната среда и водите констатира, че ще има неусвояване на предвидените средства по „Списък на екологичните обекти предвидени за строителство през 2010 г. за обект „Канализация гр. Царево: Подобект 1: Канализационна помпена станция №2 и тласкател до изливна шахта; Подобект 2: Канализационна помпена станция №6 и тласкател до изливна шахта”.
Причината е, че , изграждането на обекта  ще завърши с по-малко средства след проведената от общината обществена поръчка.
Освободеният финансов ресурс, в размер на 1 895 хил. лв., ще се използва за допълнително финансиране на други два обекта - Пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор - Карлово и Пречиствателна станция за отпадъчни води - Козлодуй, които са включени в Приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г..
Обектите имат готовност за усвояване на допълнителни средства с оглед ускоряване на изграждането им. За пречиствателната станция за отпадъчни води в Карлово ще бъдат пренасочени 1 млн. лв., а за тази в Козлодуй - 895 хил. лв.